Leersupervisie

Leersupervisie

Hoe kan ik als aspirant-supervisor leren uit de adviesrol te blijven?”
“Hoe laat ik iedere supervisant in de triade het beste tot zijn recht komen?”

Leersupervisie wil zeggen supervisie ontvangen over de supervisies die de supervisor in opleiding (sio) geeft.

Tijdens leersupervisie wordt het ambacht van de supervisor verkend en wordt de supervisor-in-opleiding uitgenodigd de gekozen methoden en interventies onder de loep te nemen en te verbinden met de supervisiemethodiek, de theorie uit de supervisiekunde, de (leer)supervisiecontext en het effect op de communicatie/interactie. Wat is de betekenis daarvan voor de supervisor in spé?
Ik faciliteer de sio om zijn leerproces op eigen wijze vorm te geven rekening houdend met de opleidingseisen. Mijn manier van werken is ontwikkelingsgericht en tegelijkertijd doelgericht, waarbij de kwaliteiten van de sio uitgangspunt zijn. Het leermateriaal bestaat uit de concrete werkervaringen van de sio en uit het ‘hier en nu’ van de leersupervisie. Het bespreekbaar maken van het groepsproces en van de metacommunicatie is onderdeel van de leersupervisie. Eigen leiderschap en zelfsturing staan centraal in het leerproces.

Gebruikelijk is een traject van 10-15 bijeenkomsten, één keer per 2 of 3 weken. De leersupervisie kan individueel (1 uur per bijeenkomst), in een tweetal (1,5 uur per bijeenkomst) of in een drietal (2 uur per bijeenkomst) gegeven worden.

Iemand werkelijk helpen is hem leren zichzelf te helpen.”
Paul van den Bergh